Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ sáu , 20-04-2018

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

   

Thầy Nguyễn Văn Chiến

Trưởng Trung tâm

Điện thoại: 028 38 111 215

Email: [email protected]

   
  

 1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng các công tác về: Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ, hợp tác với các doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ

- Tư vấn nhận các hợp đồng thí nghiệm, sửa chữa các thiết bị và chuyển giao công nghệ;

- Tư vấn đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu, nâng cao nghiệp vụ khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ các chuyên ngành do trường đào tạo;

- Tư vấn, thiết kế công nghệ và thiết kế chế tạo, thiết kế và lập tổng dự toán, giám sát kỹ thuật các công trình ứng dụng và chuyển giao công nghệ;

- Tham mưu nhận các hợp đồng tư vấn, gia công, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Tham mưu hoạt động kinh doanh trang thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ các công trình khoa học và công nghệ;

- Tham mưu hoạt động hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, xuất - nhập khẩu thiết bị để phục vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ;

- Trung tâm được quyền quan hệ với các tổ chức khoa học, công nghệ, các chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn cho Hiệu trưởng hợp tác liên doanh, tiến hành các hoạt động khoa học, công nghệ theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn cho Hiệu trưởng về hoạt động tổ chức huy động và sử dụng nguồn vốn trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ đúng theo quy định của pháp luật. Tham mưu tập hợp tiềm lực khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất trong và ngoài trường để thực hiện có hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ và môi trường; công bố kết quả hoạt động khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và có trách nhiệm đóng góp tài chính theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường;

2.2. Hợp tác doanh nghiệp và giới thiệu việc làm:

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân phục vụ  cho các hoạt động quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên của trường;

- Chủ động xúc tiến kêu gọi tài trợ học bổng cho sinh viên từ các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân hợp tác với Trường; là đơn vị tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng phương án tổ chức, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ học bổng doanh nghiệp;

- Tổ chức thực hiện các buổi giao lưu nghề nghiệp, các hoạt động đào tạo nhằm tăng cường hoạt động giao lưu giữa nhà trường với doanh nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

- Quản lý trang web giới thiệu việc làm cho HSSV của trường, thiết lập hệ thống thông tin về việc làm – thực tập, thông tin hai chiều giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động;

- Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu cho sinh viên; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn sinh viên phù hợp với yêu cầu công việc;

- Phối hợp với phòng Công tác chính trị - HSSV thành lập và quản lý hiệu quả hội cựu sinh viên của trường;

- Tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu, hội thảo, hội nghị, diễn đàn với doanh nghiệp trong và ngoài trường.

- Quan hệ với các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho sinh viên; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, phụ trách tổ chức ngày hội nghề nghiệp, giới thiệu việc làm bán thời gian cho sinh viên;

- Phối hợp các bộ phận chuyên môn lập kế hoạch gắn kết hoạt động Nhà trường với công ty, doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Điều tra, khảo sát công nghiệp, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội, đề xuất chương trình đào tạo cụ thể với từng ngành đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp;

- Tham mưu và là đầu mối mời các chuyên gia, kỹ sư tại các doanh nghiệp tham gia giảng dạy tại trường;

- Liên hệ và triển khai thực hiện để cán bộ, giảng viên, sinh viên tham quan, thực tập tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Giám sát hoạt động tham quan, thực tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên tại các doanh nghiệp;

- Tư vấn cho Hiệu trưởng việc tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo: Đào tạo kỹ năng mềm cho HSSV, đào tạo lại cho các doanh nghiệp; đào tạo phục vụ xuất khẩu lao động;

- Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Công tác chính trị - HSSV và các khoa chuyên ngành tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của học sinh sinh viên toàn trường sau khi tốt nghiệp;

- Đầu mối trong công tác tiếp nhận thông tin, quản lý và phối hợp các bộ phận chức năng trong trường để tổ chức thực hiện các hoạt động liên kết đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan;

- Quản lý cơ sở vật chất, các trang thiết bị được nhà trường giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp