Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ hai , 09-01-2017

ĐỀ TÀI CẤP BỘ

CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

 • Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho giảng viên trẻ năm 2012  
 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2012  
 • Về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 • Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo  
 • Mẫu 1.1.  Phiếu đề xuất - Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ    
 • Mẫu 1.2. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Mẫu 1.3. P. bổ sung Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Mẫu 1.4. P. đánh giá Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Mẫu 1.5. Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Mẫu 1.6. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ  
 • Mẫu 1.7. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Mẫu 1.8. Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Mẫu 1.9. Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Mẫu 1.10. Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Mẫu 1.11.Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bằng tiếng Anh (Summary)  
 • Mẫu 1.12. Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Mẫu 1.13. Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Mẫu 1.14. Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Mẫu 1.15. Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Phụ lục I: Các biểu Mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 • Phụ lục II: Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ