Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ sáu , 04-05-2018

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Thầy NGUYỄN HỮU THIỆN

Trưởng Trung tâm

Email: [email protected]

Điện thoại nội bộ: 213

   

TRƯƠNG THỊ HỒNG

Phó Trưởng Trung tâm

 

 

1.     Chức năng

-   Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức xây dựng, phát triển hệ thống mạng, hệ thống liên lạc của Nhà trường bao gồm: hạ tầng và dịch vụ mạng; thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); thiết lập, quản lý cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực hoạt động của nhà trường;

-   Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác nghiên cứu, đào tạo, kết nối, phổ biến, ứng dụng và phát triển hoạt động chuyển đổi số; nâng cao năng lực cho CB-GV-NV có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số của Nhà trường.

-   Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong các công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Nhà trường, thực hiện các hoạt động truyền thông thương hiệu, truyền thông Sòng bạc là gì .

-   Quản lý, điều hành hệ thống thông tin, hệ thống camera trong phạm vi được phân công, phối hợp xử lý sự cố bảo mật thông tin trên mạng nội bộ và mạng internet liên quan đến các hoạt động của trường;

-   Thực hiện bảo dưỡng, ứng cứu, xử lý sự cố các hệ thống thông tin trong phạm vi được phân công.

2.     Nhiệm vụ

2.1.   Quản lý hạ tầng kỹ thuật và thiết bị CNTT

-   Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT;

-    Đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật CNTT cho các hoạt động chung của Trường. Quản lý và vận hành hệ thống máy chủ, hệ thống đường truyền và các thiết bị CNTT trong toàn Trường;

-   Tổ chức và quản lý dữ liệu của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng;

-   Thực hiện thu thập, xử lý, lưu trữ và đảm bảo an toàn thông tin của trường.

2.2.   Quản lý Website

-   Quản lý, xây dựng, duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử của trường;

-   Triển khai, quản lý và duy trì hoạt động các ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng web. Thường xuyên theo dõi nội dung tuyên truyền (có liên quan đến nhà trường) trên tất cả website của các đơn vị thuộc Trường và đề xuất giải pháp xử lý khi cần thiết;

-   Cập nhật và chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin trên trang web của Trường trong phạm vi phân cấp; bảo đảm bảo mật thông tin và an ninh mạng của nhà trường theo đúng quy định;

-   Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong trường quản trị và vận hành các trang thông tin điện tử của đơn vị trong trường;

-   Quản lý hệ thống email của trường.

2.3.   Quản lý phần mềm, cơ sở dữ liệu

-   Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa, cập nhật hệ thống máy chủ (hệ thống máy chủ trang quản lý hành chính điện tử) của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

-   Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức xây dựng, tiếp nhận và triển khai các dự án CNTT của trường, các phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác đào tạo và quản lý. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường nghiên cứu, phát triển tài nguyên CNTT phục vụ cho công tác quản lý và đào tạo nhằm đồng bộ hóa dữ liệu theo sự phân công của Hiệu trưởng.

-   Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong trường vận hành các phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động tại đơn vị.

-   Đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu các phần mềm và sự hoạt động liên tục của các trang tin điện tử, phần mềm ứng dụng được nhà trường giao.

2.4.   Công tác chuyển đổi số

-   Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu, tư vấn, định hướng tầm nhìn và xây dựng chiến lược cụ thể, quy hoạch lộ trình và triển khai chương trình chuyển đổi số tại Nhà trường;

-   Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyển đổi số cho đội ngũ CB-GV-NV để ứng dụng chuyển đổi số tại các đơn vị và vận hành Nhà trường thông minh;

-   Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, liên kết với các cơ quan, tổ chức xây dựng dịch vụ công trực tuyến; cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp cá nhân phục vụ cho sản xuất, kinh doanh;

-   Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng; biên soạn tài liệu hướng dẫn, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, truyền thông; Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, liên kết, hợp tác với các tổ chức cá nhân trong nước, quốc tế và tổ chức chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ.

2.5.   Công tác Truyền thông

-   Xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu Nhà trường;

-   Sáng tạo thông điệp và chuyển tải thông tin truyền thông;

-   Quản lý nội dung và hình ảnh các kênh truyền thông Nhà trường (phát triển website, mạng xã hội...);

-   Theo dõi thông tin liên quan đến Nhà trường trên Internet, kịp thời phản ánh, tham mưu, đề xuất giải pháp cho Lãnh đạo Nhà trường.

-   Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông Sòng bạc là gì thu hút người học.

-   Quản lý bộ nhận diện thương hiệu, đảm bảo hình ảnh của Nhà trường mang tính chuyên nghiệp và tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu;

-   Thiết kế ấn phẩm truyền thông thương hiệu trên các kênh truyền thông, thông tin.

-   Quản lý và lưu trữ các hình ảnh liên quan đến lịch sử, truyền thống của Nhà trường.

2.6.   Công tác khác

-   Điều hành về kỹ thuật của các lớp học trực tuyến, hội thảo, hội nghị cấp trường;

-   Hỗ trợ phòng Sòng bạc là gì – Đào tạo thực hiện chương trình Sòng bạc là gì trực tuyến; hỗ trợ kỹ thuật về CNTT cho các đơn vị;

-   Đề xuất, tổ chức thực hiện các kế hoạch chiến lược dài hạn, ngắn hạn về phát triển ứng dụng CNTT của trường; tham mưu tổ chức các lớp tập huấn sử dụng phần mềm và các thiết bị kỹ thuật cho đội ngũ CB-GV-NV

-   Giám sát hệ thống camera tại các khu vực được phân công, phối hợp phòng Thanh tra Giáo dục – Quan hệ doanh nghiệp quản lý an ninh, trật tự các lớp học và thanh tra giáo dục;

-   Thực hiện công tác quay phim, chụp hình và lưu giữ hình ảnh các sự kiện, hoạt động của nhà trường;

-   Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức các hoạt động CNTT của trường;

-   Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Trường;

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.