Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ tư , 04-01-2017

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

 

 Thầy NGUYỄN CHÍ NHÂN

Trưởng phòng

Điện thoại cố định: 028 - 38 457 475 - Nội bộ: 106

Email : [email protected]

   
   

Cô NGUYỄN THỊ KIM DUNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

               1.  Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng của nhà trường.

2.   Nhiệm vụ

2.1.  Công tác khảo thí:

-           Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo chủ trương của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của Trường;

-           Xây dựng để trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội của Trường Sòng bạc là gì Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí trong Nhà trường;

-           Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị, cá nhân trong nhà trường;

-         Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của nhà trường;

-           Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi Sòng bạc là gì , thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp của các bậc, hệ đào tạo của trường;

-         Chủ trì, phối hợp với các khoa, tổ bộ môn tạo lập, bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi Sòng bạc là gì , thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp của các bậc, hệ đào tạo của nhà trường;

-        Tham gia Hội đồng các kỳ Sòng bạc là gì , kỳ thi tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi được tổ chức theo phân cấp của Trường;

-           Phối hợp tổ chức thi, chấm thi và quản lý bài thi và kết quả thi các kỳ Sòng bạc là gì , thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của trường;

-         Chủ trì, phối hợp với các khoa, phòng ban và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy trình các nghiệp vụ coi thi, chấm thi và quản lý bài thi, kết quả thi và nhập điểm thi các kỳ Sòng bạc là gì , thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của nhà trường;

-            Chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho các đơn vị liên quan;

-          Phối hợp với phòng Sòng bạc là gì – Đào tạo thẩm định hồ sơ đề nghị xét duyệt trúng tuyển các kỳ thi, các hệ đào tạo do nhà trường tổ chức;

-           Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định;

-          Thống kê và báo cáo về công tác khảo thí theo yêu cầu của nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên;

-           Chủ trì tổ chức các đợt thi, kiểm tra chung toàn trường.

2.2.   Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục:

-           m đầu mối trực tiếp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo chủ trương của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của Trường;

-           Xây dựng, trình Hiệu trưởng ký ban hành và triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành;

-           Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng và tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Trường trình Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên;

-           Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học sinh sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường;

-        Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; Liên kết với các trường đại học, cao đẳng để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về đảm bảo chất lượng giáo dục;

-          Chủ trì mời báo cáo viên để tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng giáo dục cho đội ngũ giảng viên và chuyên viên các đơn vị liên quan của Trường;

-           Phối hợp với các đơn vị triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;

-           Tham gia thực hiện các dịch vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cho các cơ sở đào tạo và các tổ chức khác khi đủ điều kiện và được sự cho phép của Hiệu trưởng;

-           Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.