Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ tư , 04-01-2017

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Thầy NGUYỄN KÍNH

Trưởng phòng

Điện thoại cố định: 028 - 38 119 874 - Nội bộ: 586, 686
Email : [email protected]

   
 

 

   


      1. Chức năng

           -        Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán của Trường; 

-           Quản lý thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành;

-           Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính. Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn;

-           Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị;

-           Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính của Trường trình Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ

2.1.    Lập dự toán thu chi tài chính hàng năm:

-           Xây dựng kế hoạch thu – chi ngân sách;

-           Xây dựng kế hoạch thu – chi đầu tư xây dựng cơ bản;

-           Xây dựng kế hoạch thu – chi sự nghiệp.

2.2.   Thanh quyết toán các nguồn kinh phí:

a.  Chi thường xuyên

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác thanh toán các khoản sau:

-           Tiền lương, phụ cấp lương qua tài khoản ATM;

-           Tiền BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH thành phố theo bảng tính lương hàng tháng;

-           Tiền BHTN cho học sinh sinh viên của Trường;

-           Tiền phụ cấp dạy vượt giờ cho giảng viên theo năm học dựa trên bảng thanh toán khối lượng vượt định mức giờ giảng;

-           Tiền giảng dạy các loại hình đào tạo khác: Liên thông, liên kết,...;

-           Tiền mời giảng cho cán bộ ngoài Trường;

-           Tiền học bổng và các khoản trợ cấp cho học sinh sinh viên diện chính sách theo chế độ của Nhà nước cho từng học kỳ;

-           Các hoạt động dịch vụ công cộng: Tiền điện, nước, xăng dầu, vệ sinh môi trường…;

-           Vật tư văn phòng: Văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ văn phòng…;

-           Chi phí về thông tin, tuyên truyền, liên lạc: Tiền điện thoại, cước bưu điện, Internet, tuyên truyn, quảng cáo, sách báo, tạp chí thư viện...;

-           Tiền hội nghị, hội thảo, công tác phí;

-           Chi phí các đoàn đi công tác nước ngoài, các đoàn nước ngoài vào làm việc với Trường;

-           Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn phục vụ công tác chuyên môn và các cơ sở hạ tầng: ôtô, trang thiết bị, điện, nước, nhà xưởng, đường xá,...;

-           Hoạt động nghiệp vụ chuyên môn: Vật tư thí nghiệm, bảo hộ lao động, sách, báo, tài liệu chuyên ngành, các hợp đồng thuê khoán chuyên môn, tiền nhuận bút viết giáo trình,...;

-           Tiền mua sắm tài sản: Phần mềm máy tính, bằng sáng chế, thiết bị tin học, điều hòa, máy photocopy, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ đào tạo,...;

b.  Chi không thường xuyên:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác thanh toán các khoản sau:

-           Vốn đối ứng ngân sách Nhà nước các dự án, chương trình đào tạo, chương trình Mục tiêu Quốc gia theo dự toán đã được UBND Thành phố phê duyệt;

-           Kinh phí nghiên cứu khoa học cho các đề tài cấp Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước, các đề tài thuộc chương trình khác theo thuyết minh, dự toán đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-           Kinh phí đào tạo lại cán bộ theo dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt;

c. Chi kinh phí sự nghiệp:

-           Chi hỗ trợ các hoạt động chi thường xuyên của nhà trường;

-           Chi phúc lợi, khen thưởng, thu nhập tăng thêm cho CB-VC-NLĐ;

-           Chi đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp: đào tạo, nghiên cứu khoa học, bổ sung mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất, góp vốn liên kết liên doanh theo quyết định của Hiệu trưởng.

d. Chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

Thanh toán theo thủ tục quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Nhà nước quy định.

e. Quyết toán các nguồn kinh phí:

Cuối mỗi kỳ báo cáo (theo quý, năm) tập hợp số liệu làm báo cáo quyết toán theo quy định của Sở Tài chính;

2.3.  Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc Trường:

-           Định kỳ hàng quý, phòng Kế hoạch – Tài chính cử cán bộ phụ trách theo dõi tài chính tại các đơn vị có hoạt động thu chi để hướng dẫn, kiểm tra việc mở sổ sách, báo cáo quyết toán đúng chế độ Nhà nước và quy định của nhà trường;

-           Tập trung mọi nguồn thu chi tại các đơn vị về phòng Kế hoạch – Tài chính quản lý;

-           Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà trường.

2.4.  Tổng hợp báo cáo hoạt động tài chính của nhà trường:

-           Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính theo quy định của Sở Tài chính gửi Sở Giáo dục – Đào tạo và Hiệu trưởng;

-           Phối hợp với các đơn vị lập biểu, báo cáo cho từng hoạt động cụ thể theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền;

-           Cuối năm tài chính, lập báo cáo kết quả hoạt động tài chính trình Hiệu trưởng, trên cơ sở đó phân tích, tham mưu cho Hiệu trưởng về tình hình quản lý, phân bổ các nguồn kinh phí, có kế hoạch xây dựng dự toán thu chi cho năm sau;

-           Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng ban chức năng làm tốt công tác quản lý tài sản, điện, nước, điện thoại và các hoạt động liên quan đến tài chính;

-           Phối hợp thực hiện công tác kiểm kê, thanh lý tài sản định kỳ và đột xuất;

-           Tham mưu cho Hiệu trưởng việc ký kết các loại hợp đồng, theo dõi việc thực hiện các hợp đồng của Nhà trường, hướng dẫn các đơn vị lập phụ lục, thanh lý hợp đồng theo quy định;

-           Phối hợp với đơn vị chức năng xác nhận thu nhập của CB-VC-NLĐ.

-           Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.