Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ sáu , 06-01-2017

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • Trường chú trọng nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với yêu cầu từng ngành nghề để học sinh có lý thuyết vững, tay nghề giỏi.
 • Trường luôn cải tiến chương trình giảng dạy, biên soạn giáo trình các môn học phù hợp với máy móc thiết bị
 • Trường đã tổ chức 16 hội thảo khoa học chuyên đề, báo cáo sáng kiến kinh nghiệm và cải tiến kỹ thuật điển hình
 • Toàn trường có 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, 55 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và 180 đề tài cấp khoa trong năm học 2007-2010.
 • Trường thường xuyên tham khảo ý kiến các kỹ sư và chuyên gia tại doanh nghiệp về nhu cầu nhân lực từng ngành nghề trong xã hội, để định hướng phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo cho trường.

VĂN BẢN LUẬT

 • Luật Khoa học và công nghệ (Luật số  21/2000/QH10 ngày 9/6/2000) - 
 • Luật Sở hữu trí tuệ
 • Luật Sở hữu trí tuệ (Sửa đổi - bổ sung) Luật số: 36/2009/QH12
 • Luật Công nghệ thông tin
 • Luật Giáo dục (Sửa đổi - bổ sung) Luật số 44/2009/QH12
 • Thông tư 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006

QUY ĐỊNH - VĂN BẢN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 • Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động KHCN trong các cơ sở giáo dục đại học
 • Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục ĐH
 • Thông tư 43/2010/TT-BGDĐT Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục TCCN
 • Thông tư 123/2009/TT-BTC Quy định nội dung chi, mức xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Sòng bạc là gì , Trung cấp chuyên nghiệp
 • Quyết định 1041/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chí giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp KHCN
 • Thông tư liên tịch 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
 • Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
 • Thông tư 17/2004/TT-BKHCN Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
 • Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về quản lý đề tài KHCN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Nghị quyết 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-202 - 
 • Thông tư Quy định chế độ công tác phí, tổ chức các cuộc hội nghị
 • Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý các chương trình KH&CN trọng đỉểm 2006 - 2010
 • Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 • Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/BGDĐT
 • Quy định hoạt động khoa học & công nghệ trong các trường đại học
 • Quy định hoạt động khoa học & công nghệ cấp Bộ
 • Thể thức trình bày văn bản
 • Ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng
 • Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghiệp -

TIN TỨC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Thông báo về kế hoạch tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm Sòng bạc là gì xem chi tiết