Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ năm , 05-01-2017

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại nội bộ: 666

Email: [email protected]

 

 

Thầy NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 TRƯỞNG PHÒNG

 

 

1.   Chức năng

-  Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý nghiên cứu khoa học (NCKH)  tham gia chuyển giao công nghệ;

-           Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác Hợp tác quốc tế, tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, tổ chức Sòng bạc là gì và đào tạo các chương trình hợp tác quốc tế.

2.   Nhiệm vụ

2.1.  Bộ phận khoa học công nghệ:

-           Quản lý công tác NCKH và tham gia chuyển giao công nghệ;

-           Lập kế hoạch và triển khai công tác NCKH trong toàn Trường;

-           Tổ chức các nhóm nghiên cứu chuyên đề;

-           Phát triển các hợp đồng NCKH với công nghệ;

-           Theo dõi, phản biện và nghiệm thu các công trình NCKH;

-           Quản lý các hoạt động NCKH đối với các khoa trong Trường;

-           Giúp việc Ban Giám hiệu trong công tác của Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

-      Quản lý dự án, triển khai các dự án, viết các dự án, thẩm định các dự án khoa học cấp Trường;

-      Giúp việc Ban Giám hiệu việc hướng dẫn và quản lý công tác quyền sở hữu trí tuệ của Trường.

2.2.  Bộ phận hợp tác quốc tế:

-           Phát triển các chương trình liên kết đào tạo với các Trường trong và ngoài nước;

-         Đẩy mạnh chương trình hợp tác quốc tế về NCKH, tham gia chuyển giao công nghệ, thuê mướn chuyên gia phục vụ cho công tác giảng dạy và NCKH;

-           Hợp tác theo chương trình đào tạo từ xa với các Trường trong và ngoài nước để phối hợp đào tạo các ngành học và các cấp độ đào tạo khác nhau trong Trường;

-        Xây dựng và thực hiện chiến lược hợp tác quốc tế của Trường, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu nước ngoài, các tổ chức quốc tế. Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Trường trong cộng đồng các trường Sòng bạc là gì và Đại học quốc tế;

-         Xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác với nước ngoài. Phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, NCKH và các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ và sinh viên, tranh thủ các nguồn tài trợ;

-           Phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo quốc tế. Trực tiếp quản lý và tổ chức đào tạo các lớp tiếng Việt ngắn hạn cho người nước ngoài;

-          Quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để quản lý giáo viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên nước ngoài đang công tác và học tập tại Trường;

-           Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Trường với các đối tác nước ngoài và theo dõi việc thực hiện các nội dung đã ký kết;

-           Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của Trường đi thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài và các đoàn của nước ngoài đến thăm và làm việc với Trường;

-           Tổ chức chương trình đào tạo hợp tác quốc tế bao gồm:

  •      Quản lý sinh viên;
  •      Quản lý chương trình, giáo trình, sách học, tiến độ và kế hoạch đào tạo;
  •      Xây dựng và quản lý thời khóa biểu;
  •      Quản lý điểm và thông báo kết quả đào tạo cho phía đối tác;
  •      Điều phối viên chương trình nước ngoài;
  •      Giải quyết những vướng mắc có liên quan đến phía đối tác nước ngoài, với HSSV và phụ huynh học sinh;
  •      Xét lên lớp, tốt nghiệp và tổ chức thi tốt nghiệp;
  •      Quản lý thời khóa biểu, bố trí kế hoạch giáo viên;
  •      Phối hợp với các khoa chuyên ngành quản lý về nội dung, chương trình đào tạo, thực hiện kế hoạch tiến độ đào tạo theo kế hoạch tiến độ của nhà trường;
  •      Dạy tiếng Anh cho các chương trình liên kết quốc tế;

         -           Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.