Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ ba , 08-10-2019

KHOA XÂY DỰNG - NHIỆT LẠNH

 

Thầy PHẠM QUANG VŨ

 TRƯỞNG KHOA

   

Thầy  HOÀNG VĂN VIẾT

PHÓ TRƯỞNG KHOA

   

  1. Chức năng

         Là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

          2.  Nhiệm vụ chung

Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Phối hợp tốt với các đơn vị trong trường và phụ huynh sinh viên thực hiện công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên; thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với sinh viên về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến SV.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo định hướng phát triển chung của Trường, gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình giảng dạy theo quy định của Bộ LĐTB&XH và định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của SV, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo SV do khoa quản lý;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn; ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

- Lập thời khóa biểu, quản lý nhập điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ các môn học do khoa quản lý; thực hiện công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ theo quy định; thực hiện kế hoạch và phối hợp tổ chức các kỳ thi theo quy định;

- Quản lý tài sản, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng và cơ sở vật chất; đề xuất xây dựng kế hoạch bảo trì thiết bị; xây dựng kế hoạch và lập dự toán vật tư phục vụ cho học viên thực hành, thực tập thực tế theo kế hoạch đào tạo của năm học thuộc lĩnh vực do khoa quản lý, sử dụng;

- Đối với các khoa đào tạo chuyên ngành:

   + Tổ chức cho SV thực tập tại các cơ sở sản xuất;

   + Phối hợp với các đơn vị để khảo sát và đánh giá SV;

   + Đào tạo các nghề ngắn hạn do khoa phụ trách;

   + Đào tạo nâng bậc thợ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu;

   + Làm mô hình học cụ.

- Tham gia các Hội đồng tư vấn theo quyết định của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

     3. Nhiệm vụ đặc thù của Khoa Xây dựng - Nhiệt Lạnh       

         Quản lý, tổ chức giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình giảng dạy các bậc đào tạo: Sòng bạc là gì , Trung cấp, Liên thông Sòng bạc là gì và các hệ đào tạo chính quy, không chính quy trong trường và liên kết ngoài trường của các chuyên ngành về lĩnh vực Xây dựng; Nhiệt lạnh..

      4. Danh mục các ngành ghề đào tạo của Khoa Xây dựng:

        - Hệ Sòng bạc là gì : Kỹ thuật xây dựng.

                                   Quản lý xây dựng.

        - Hệ Trung cấp: Kỹ thuật xây dựng.

      5. Danh mục các ngành nghề đào tạo của Khoa Nhiệt Lạnh:

         - Hệ Sòng bạc là gì : Lắp đặt thiết bị lạnh.

                                    Công nghệ kỹ thuật nhiệt.

                                    Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

                                    Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.

         - Hệ Trung cấp: Lắp đặt thiết bị lạnh.

                                     Công nghệ kỹ thuật nhiệt.

                                     Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

                                     Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.