Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ sáu , 04-05-2018

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Thầy NGUYỄN HỮU THIỆN

Trưởng Trung tâm

Email: [email protected]

Điện thoại nội bộ: 213

   

TRƯƠNG THỊ HỒNG

Phó Trưởng Trung tâm

 

1. Chức Năng

-  Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức xây dựng, phát triển hệ thống mạng, hệ thống liên lạc của Nhà trường bao gồm: hạ tầng và dịch vụ mạng; thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); thiết lập, quản lý cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

-  Quản lý, điều hành hệ thống thông tin, phối hợp xử lý sự cố bảo mật thông tin trên mạng nội bộ và mạng internet liên quan đến các hoạt động của trường.

Thực hiện bảo dưỡng, ứng cứu, xử lý sự cố các hệ thống thông tin trong phạm vi được phân công

2. Nhiệm vụ

2.1 Quản lý hạ tầng kỹ thuật và thiết bị CNTT

-   Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT.

-   Đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật CNTT cho các hoạt động chung của Trường. Quản lý và vận hành hệ thống máy chủ, hệ thống đường truyền và các thiết bị CNTT trong toàn Trường.

-   Tổ chức và quản lý dữ liệu của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

-   Thực hiện thu thập, xử lý, lưu trữ và đảm bảo an toàn thông tin của trường.


2.2 Quản lý Website

-   Quản lý, xây dựng, duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử của trường;

-   Triển khai, quản lý và duy trì hoạt động các ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng web. Thường xuyên theo dõi nội dung tuyên truyền (có liên quan đến nhà trường) trên tất cả website của các đơn vị thuộc Trường và đề xuất giải pháp xử lý khi cần thiết;

-   Cập nhật và chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin trên trang web của Trường trong phạm vi phân cấp; bảo đảm bảo mật thông tin và an ninh mạng của nhà trường theo đúng quy định;

-   Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong trường quản trị và vận hành các trang thông tin điện tử của đơn vị trong trường;

-   Quản lý hệ thống email của trường.


2.3 Quản lý phần mềm, cơ sở dữ liệu

-   Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa, cập nhật hệ thống máy chủ (hệ thống máy chủ trang quản lý hành chính điện tử) của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

-   Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức xây dựng, tiếp nhận và triển khai các dự án CNTT của trường, các phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác đào tạo và quản lý. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường nghiên cứu, phát triển tài nguyên CNTT phục vụ cho công tác quản lý và đào tạo nhằm đồng bộ hóa dữ liệu theo sự phân công của Hiệu trưởng.

-    Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong trường vận hành các phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động tại đơn vị.

-    Đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu các phần mềm và sự hoạt động liên tục của các trang tin điện tử, phần mềm ứng dụng được nhà trường giao.


2.4 Hỗ trợ người sử dụng

-    Điều hành về kỹ thuật của các lớp học trực tuyến, hội thảo, hội nghị cấp trường.

-    Hỗ trợ kỹ thuật về CNTT cho các đơn vị trong trường.

-    Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các lớp tập huấn sử dụng phần mềm và các thiết bị kỹ thuật cho đội ngũ CB – GV – NV.


2.5 Công tác khác

-    Đề xuất, tổ chức thực hiện các kế hoạch chiến lược dài hạn, ngắn hạn về phát triển ứng dụng CNTT của trường.

-    Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức các hoạt động CNTT của trường.

-    Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công